Bedrijven

Contracten en overeenkomsten

 • Opstellen en controle van alle mogelijke contracten en overeenkomsten
 • Protesteren van foutieve facturen

Wanbetalingen

 • Inning van onbetaalde facturen

Bedrijven in moeilijkheden

 • Voorlopige bewindvoering
 • Gerechtelijke reorganisatie
 • Curatorschap
Meer over bedrijven in moeilijkheden

Fusies en overnames

 • Juridische begeleiding bij fusies, splitsingen en overnames

Bouw- en milieuvergunningen

 • Betwistingen van bouw- en milieuvergunningen
 • Voeren en opvolgen van beroepsprocedures

Vennootschappen

 • Opstellen en up to date houden van algemene voorwaarden
 • Betwistingen binnen vennootschappen en tussen vennoten
 • Aansprakelijkheid van bestuurders
 • Overdracht van aandelen

Werknemers en sociale zekerheid

 • Concurrentiebeding
 • Handelsagentuur
 • Concessies
 • Commissies
 • Loonoptimalisatie
 • Ontslag of degradatie
 • Sociale zekerheid (RSZ)
 • Bijstand na sociale inspectie
Meer over werknemers en sociale zekerheid

Particulieren

Scheiding

 • Echtscheiding of stopzetten samenwoning
 • Regeling van onderhoudsgeld
 • Afspraken omtrent omgangsregeling kinderen
 • Verdeling van vastgoed en vermogen

FAMILIE

 • Opstellen van een testament
 • Conflicten bij erfenissen
 • Betwistingen nalatenschap
Meer over familierecht

WONEN

 • Burenconflicten (geur- of lawaaihinder, inbreuken op de privacy,…)
 • Discussie over eigendoms- en perceelsgrenzen
 • Geschillen met aannemers

HUREN EN VERHUREN

 • Achterstallige betalingen huurgelden
 • Verwaarlozing van woning door huurders
 • Aanslepende geschillen over technische gebreken huurwoning
 • Verlening of verbreking van huurcontracten

AANKOPEN

 • Niet nagekomen verkoopsbeloftes
 • Gebrekkige producten of diensten

VERZEKERINGEN

 • Geschillen over aansprakelijkheid
 • Geschillen over schadevergoedingen

VERKEER

 • Dagvaarding verkeersovertreding (snelheidsovertredingen, dronkenschap,…)
 • Opvolging verkeersongeval als bestuurder of slachtoffer

RUIMTELIJKE ORDENING

 • Wat na geweigerde omgevingsvergunning?
 • Juridisch verzet tegen gepland bouwproject

WERKNEMER

 • Wat na onterecht ontslag?

MISDRIJVEN EN STRAFZAKEN

 • Verdediging van verdachten (drugs, diefstal, inbraak, oplichting, familiegeweld,…)
 • Vertegenwoordiging van slachtoffers